Demolicions, Enderrocs i Desmuntatges

Un dels serveis que oferim, és el d’enderroc de qualsevol tipus d’edifici o element, ja que disposem de maquinaria específica per aquest tipus de treballs.

Disposem de mandíbules de demolició, cisalles, martells trencadors, etc. Així mateix, oferim serveis de retirada de materials amb continguts d’amiant. Tots els productes procedents dels enderrocs i demolicions, són tractats adequadament, previ triatge dels mateixos són duts a centres de transformació i/o reciclatge autoritzats.