Obres Públiques i Urbanització

Ja siguin treballs per a l’administració pública, així com per a promotors privats, a Excavacions i Obres Públiques Requena, SA, es destina a cada obra un equip tècnic complet, amb els mitjans tècnics i humans necessaris per portar a bon termini l’execució de l’obra.

Ells mateixos estudien i analitzen la globalitat de l’obra, des de donat el cas, la redacció del corresponent projecte, realitzant la planificació des de bon començament i organitzant-la durant tota l’execució, i fins el lliurament de la mateixa, fent de pont d’unió entre els diferents agents que hi intervenen (promotors, directors d’obra i empresa).